Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαχειριστικών Συστημάτων ISO

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς όλες οι εταιρίες, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου, θέλουν να είναι ανταγωνιστικές και πρωτοπόρες.

το πλαίσιο των διεθνών πρακτικών και προτύπων στο χώρο των επιχειρήσεων η Σύμβουλος μελετά, σχεδιάζει και εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι το έργο του Συστήματος Διαχείρισης να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 6 μηνών το αργότερο από την ημερομηνία ανάθεσης, ώστε η εταιρία να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για τον τελικό διαγνωστικό έλεγχο συστήματος διαχείρισης από τον φορέα πιστοποίησης.

Εξασφαλίζετε ένα λειτουργικό Σύστημα Διαχείρισης πλήρως συμβατό με τα διάφορα διεθνή πρότυπα (ISO), το οποίο σχεδιάζεται με στόχο την κάλυψη των αναγκών σας (tailor made). Ο επιτυχημένος σχεδιασμός και η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης εξασφαλίζονται με τη στενή συνεργασία της συμβούλου και της εταιρίας σας.
Συγκεκριμένα η Σύμβουλος παρέχει στους πελάτες της ένα σύνολο υπηρεσιών που περιλαμβάνει:
 • την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης
 • το στρατηγικό σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης
 • την ανάπτυξη των απαιτούμενων Διαδικασιών και Εγχειριδίων
 • την υποβοήθηση για την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης
 • την παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης
 • τη διενέργεια επιθεωρήσεων, την αναγνώριση σημείων μη συμμόρφωσης
 • την εισήγηση διορθωτικών ενεργειών & την παρακολούθηση της εφαρμογής
 • την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού της επιχείρησης
 • την συντήρηση του εκάστοτε συστήματος μετά την πιστοποίηση

Σεβόμενη τις άκρως εμπιστευτικές πληροφορίες, τηρεί και διαφυλάττει τον απόρρητο χαρακτήρα τους.

Τα Συστήματα Διαχείρισης που υποστηρίζει η Σύμβουλος είναι τα παρακάτω:

 • ISO 9001:2015          –  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 22000:2005        –  Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 
 • HACCP                        –  Hazard analysis and critical control points
 • BRC IFS SQF Code     –  British Retail Consortium (πρωτόκολλο)
 • ISO 14001:2015        –  Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • ISO 50001:2015        –  Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας
 • ISO 18001:2007        –  Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην                                             Εργασία                                                 

Παρέχετε προς στους πελάτες  ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν :

 • τον στρατηγικό σχεδιασμό μεμονωμένων ή και ενοποιημένων Συστημάτων (Ποιότητας για ISO 9001, Ασφάλειας Τροφίμων για ISO 22000/ HACCP, προετοιμασία του πρωτοκόλλου BRC για εξαγωγικές δραστηριότητες κυρίως στην Μ.ΒρετανίαΠεριβάλλοντος για ISO 14000, Ενεργειακής Διαχείρισης κατά ISO 50001 για μεγάλες επιχειρήσεις ενεργειακής έντασης/κατανάλωσης με σκοπό την βέλτιστη εξοικονόμηση πόρων και ISO 18001:2007 για την Υγεία και Ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους εργαζομένων και πελατών)
 • την ανάπτυξη των απαιτούμενων Διαδικασιών και Εγχειριδίων
 • την υποβοήθηση για την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης
 • την παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος
 • την διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων, την αναγνώριση σημείων μη – συμμόρφωσης,
 • την εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες &  παρακολούθηση της εφαρμογής των
 • την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού της επιχείρησης

Με την υποστήριξη ομάδας εμπειρότατων συνεργατών – τεχνικών συμβούλων, στην ασφάλεια των τροφίμων, στο περιβάλλον και στην ενεργειακή διαχείριση (τεχνολόγων τροφίμων, ηλεκτρολόγων – μηχανολόγων/ μηχανικών  και ενεργειακών ειδημόνων)

 

Η Σύμβουλος είναι πιστοποιημένη απο τον Διεθνή Οργανισμό IRCA, ως Auditor/ Lead Auditor (επιθεωρητής),  συστημάτων της σειράς ISO 9000:2000.

International Register of Certificated Auditors, London,U.K.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: